slotxo

dltv

ประวัติและความเป็นมา dltv

         ออกอากาศครั้งแรกของโทรทัศน์การศึกษาทางไกล (DLTV) ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเริ่มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ล่วงลับ Mahapumi Pon Aduria Day มอบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปีของเมืองหลวงแห่งแรกและตราสัญลักษณ์เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 50 ปีกาญจนาภิเษกในปี พ.ศ. 2539 มูลนิธิ

         เนื่องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงสาขา ในพื้นที่ชนบทของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลมีโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า 15,000 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 6,000 แห่งได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันมากกว่า 2.2 ล้านคน นอกจากนี้มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีส่วนช่วยในการพัฒนาครูในสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยความรู้และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพงานด้านการศึกษา ถ่ายทอดสดการศึกษาระดับปวช. จากโรงเรียนวังครีกังวลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมาสยมภายใต้การอุปถัมภ์ของตำบลหว้าหินจังหวัดประจวบคีลีข่าน มากกว่า 20 ปี

         ด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า“ เราสืบสานปกป้องขยายและครองแผ่นดินโดยธรรม. “ ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2560 แต่งตั้งคณะ

กรรมการของมูลนิธิดาวเทียมระยะไกลโดยได้รับอนุญาตให้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ชุดใหม่ แต่ยังคงเป็นบิดาในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีรากฐานที่มั่นคงในชีวิตมีอาชีพการงานและพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทำงานและเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การศึกษาทั่วโลกของกลุ่มคนทุกวัยและประสานการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกันไปยังผู้อุปถัมภ์โรงเรียนกวอน มีสามระดับคืออนุบาล 1-3 ประถม 1-3 และมัธยมต้น 1-3

         อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกล พระราชอุปการะดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของพลเอกดาวพรรัตนสุวรรณประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และระบบกระจายเสียงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEWDLTV) เพื่อตอบสนองต่อสภาวะและเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบ่งออกเป็นสามด้านการพัฒนาเนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและการนำบริการการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้

>>> 1. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยดาวเทียม

           1) การพัฒนาระบบการผลิต / การแพร่ภาพระบบการผลิต / การแพร่ภาพกระจายเสียงจะเปลี่ยนจากคุณภาพของภาพมาตรฐาน (SD) เป็นความละเอียดสูง (HD) เพื่อปรับปรุงการออกอากาศไปยังห้องเรียนเป้าหมาย และเรารองรับเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน ครอบคลุมการปรับปรุงต่อไปนี้:

                – ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระบรมวงศานุวงศ์โรงยิมของโรงเรียนวังร้องไห้จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นอาคารสถานีวิทยุและโทรทัศน์สำหรับการเรียนทางไกลด้วยดาวเทียม

                 – ห้องควบคุม (ห้องควบคุม) ห้องตัดต่อ (สถานีแก้ไข) ห้องเรียนต้นทางติดตั้งอุปกรณ์การผลิตใน Real Set Studio และห้องบันทึกสตูดิโอเสมือน

                 – การติดตั้งระบบบีบอัดภาพและเสียงในห้องปัจจุบันและศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิค

                 – ติดตั้งอุปกรณ์ระบบกระจายเสียงอัตโนมัติในห้องปัจจุบัน

           2) การพัฒนาห้องเรียนกระจายเสียง (ห้องสตูดิโอ) โดยการปรับปรุงสื่อการสอนและอุปกรณ์ของห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวันร้องไห้กันวอน การทำให้ครูใช้เทคโนโลยีในการสอนและเรียนรู้ทำให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ห้องเรียนของผู้ออกอากาศยังออกแบบมาสำหรับผู้ชาย

การเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามเป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อครอบคลุมการจัดการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ไม่เพียงส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มทุกวัย แต่ยังส่งเสริมให้สถาบันต่างๆมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาการจ้างงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นจึงมีการปรับโปรแกรมดังนี้

                 1. ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 14.30 น. ออกอากาศรายการการศึกษาและการเรียนรู้ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น 3 dltv ป.5

                 2. ช่วงที่ 2 หลัง 14.30 น. ถึง 20.30 น. สื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวันถัดไปจะถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นทั้งนักศึกษาและทุกกลุ่มมูลนิธิกำลังแสวงหาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์จากทั้งภาครัฐและเอกชน ออกอากาศทางช่อง DLTV 1 ถึง 15 และช่องทางออนไลน์ต่างๆของมูลนิธิที่รองรับรายการสื่อจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน dltvป.6

2. พัฒนารูปแบบการศึกษาแบบออกอากาศที่จะเป็นการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพื่อถ่ายทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะทาง

            มูลนิธิยังคงพัฒนาศักยภาพของครูใน Source Class ที่โรงเรียน One Cry Kang Won อนุญาตให้ครูประจำชั้นจัดการเรียนรู้โดยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เจ้าหน้าที่มูลนิธิยังสามารถสร้างโปรแกรมสำหรับการเรียนทางไกลและการศึกษาผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด dltvป.4

การประชุมเชิงปฏิบัติ

1) การสำหรับครูระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทั่วไปในหัวข้อต่างๆเช่นวิธีที่นักเรียนเรียนรู้ในห้องเรียนพลังของคำถามและพลังของคำถาม การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (การประเมินรูปแบบ) การสร้างเทคนิคการพัฒนารูบริกการพัฒนารูบริกการทดสอบแบบเลือกหลายวิธีการพัฒนาเทคนิคและเทคนิคการเรียนรู้แบบแอคทีฟแผนการศึกษาการเรียนรู้ (การพัฒนาแผนชั้นเรียน) และการฝึกสอนและให้คำปรึกษา dltv ป.2

            2) ตามแนวคิดของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนาความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนต้นทางเพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Professional Learning Community: PLC) ร่วมกันประสานกระบวนการทำงาน มีไว้สำหรับผู้เรียนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (การศึกษาบทเรียน) ผ่านชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) มีการประชุมสัมมนาเพื่อการฝึกสอนและให้คำปรึกษาและฝึกพัฒนาบทเรียนร่วมกับอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิกเพื่อดูสัมมนาครูเฉพาะทาง)

            3) โรงเรียนวังไกลกังวลประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการผลิตรายการโทรทัศน์และเทคนิคสำหรับครูการจัดการเรียนการสอนบทโทรทัศน์และการประกวดภาพเพื่อพัฒนาการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คลิกเพื่อดูการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการพัฒนาการผลิตรายการ) dltv6

           4) การปรับปรุงประสิทธิภาพการออกอากาศครูมีส่วนร่วมในการแพร่ภาพเพื่อออกอากาศเจ้าหน้าที่สถานีโรงเรียน One Cry Kang Won มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ เชื่อมต่อ และการออกอากาศที่มีคุณภาพสูงและน่าสนใจ

           5) เจ้าหน้าที่มูลนิธิการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันในส่วนกลางและทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่มีการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมรวมทั้งครูจากโรงเรียนวังร้องไห้โดยได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์ การทำความเข้าใจวิสัยทัศน์เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมีประสิทธิผลเพื่อที่เราจะสามารถและสร้างคุณค่าเชิงบวกร่วมกันนำไปสู่ความรู้สึกร่วมกันของเป้าหมายเดียวกันในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสร้าง (ดูคลิกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)dltv5

>>> 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายของระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

            1) การฝึกอบรมการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการศึกษาและการเรียนรู้ ด้วยระบบประชุมทางวิดีโอ (DLTV TELETRAINING) 2019

                 มูลนิธิจัดลำดับความสำคัญของผู้รับบริการปลายทางโดยให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้จัดการหน่วยงาน ผู้จัดการโรงเรียนครูสถานศึกษา ทางเข้าสล็อต

บทความที่น่าสนใจ :สล็อต888/เกม สล็อต/ราคาทอง1สลึง/กระปุก/แอร์เอเชีย/สล็อตโจ๊กเกอร์