slotxo

กยศ

กยศ. คืออะไร

กยศ. หรือชื่อเต็ม ๆ คือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน ในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใครกู้ได้บ้าง

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ขั้นตอนในการกู้ยืม กยศ.

1. ผู้กู้ยืมลงทะเทียบรับรหัสผ่าน

 • โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่เท่านั้น 

2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม

 • ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ต้องยื่นใบคำขอกู้ยืมภายในเวลาที่กองทุนกำหนด

3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม

4. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี

 • สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปีลงในระบบ e-Studentloan

5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

 • สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมลงในระบบ e-Studentloan

6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

 • ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือเปลี่ยนสถานศึกษา ต้องบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

 • เมื่อตรวจสอบแล้ว สถานศึกษาจะส่งข้อมูลลงในระบบ e-Studentloan พร้อมลงนามในสัญญา

8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา slotxocasino

 • ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ e-Studentloan

9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

 • สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบพร้อมกับพิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม

10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน

 • สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan

11. สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร slotxo casino

 • สถานศึกษารวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมและแบบลงทะเบียนฯ จัดส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
 • บลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

(2.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

(2.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(3.1) เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

(3.2) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

(3.3) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

(3.4) ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

(3.5) ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

(3.6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(3.7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ สล็อต ทุกค่ายเกม

(3.8) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)

2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

(2.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

(2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

(3.1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

(3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้

(4.1) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี

(4.2) กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ ก ย ศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ ก ย ศ.103)

6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

 เอกชนกู้ กยศ. ได้ไหม ?

น้อง ๆ หลายคนอาจกังวลใจว่าตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วอย่างนี้จะกู้เงิน ก ย ศ. ได้หรือเปล่า ไม่ต้องกังวลใจไปครับ เพราะเรียนเอกชนก็สามารถกู้ได้เหมือนของรัฐ โดยวงเงินที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียนหรืออาจก็มีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมก็สามารถศึกษารายละเอียดหรือสอบถามข้อสงสัยกับฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงของมหาวิทยาลัยได้เลย

หลักเกณฑ์ในการชำระหนี้ ก ย ศ.

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

2. ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ชำระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม

3. การชำระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืนตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณี ผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด ทางเข้าสล็อต

5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

กยศ. เป็นเสมือน “เรือโอกาส” ที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้มีทุนในการศึกษาและก้าวไปสู่ฝั่งฝันอย่างที่ตั้งใจไว้ ฉะนั้นแล้วน้อง ๆ คนไหนมีโอกาสได้รับทุนกู้ยืมจากกองทุนฯ เมื่อถึงเวลาก็อย่าลืมชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับ เพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสดี ๆ ให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปอย่างที่เราเคยได้รับ เชื่อว่าเงินทุนเหล่านี้จะช่วยให้น้อง ๆ ทุกคนมีอนาคตที่ดีและเห็นคุณค่าของการ “ให้” ด้วยเช่นกัน

บทความที่น่าสนใจ :สล็อต888/เกม สล็อต/ราคาทอง1สลึง/กระปุก/แอร์เอเชีย/สล็อตโจ๊กเกอร์